Te rugăm frumos să aștepți. Se încarcă formularul.

Calculatorul cu dorințe

Ce ai în plan pentru azi?

Calculatorul cu dorințe

Ce ai în plan pentru azi?

Tip dobândă
Rată lunară de plată aproximativă
Iau credit online!
Valabil pentru venituri care se pot verifica la ANAF (salariu sau pensie) sau pentru salarii documentate cu adeverință de salariu.
Sumă
Perioadă
Rata lunară de plată
1
2
3
4

Date de contact

* Este necesar să introduci un număr de telefon și o adresă de email valide.

Buletin

Te rugăm să încarci actul de identitate (BI/CI) sub formă de poză sau scan clare și să verifici ca toate elementele înscrise pe actul de identitate să fie vizibile.

Instrucțiuni încărcare buletin

* Fișierul trebuie să aibă unul din formatele: JPG, JPEG, PNG, PDF, GIF, TIFF și dimensiunea maximă de 5 MB.
*Prin încărcarea buletinului și completarea datelor de contact îți dai consimțământul în vederea procesării datelor cu caracter personal și contactarea de către Bancă, în cazul în care aplicația online nu este finalizată cu succes.

Date de identificare

*Te rugăm să verifici datele preluate pentru conformitate și să le corectezi dacă este necesar.

Ești de acord cu procesarea datelor cu caracter personal?

Acordul privind procesarea datelor cu caracter personal este obligatoriu.

Idea Bank S.A („IDEA BANK”) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum și cu prevederile legislatiei naționale în vigoare.
Idea Bank S.A. este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 769. Responsabilul cu Protectia Datelor (DPO – Data Protection Officer) al IDEA BANK poate fi contactat la adresa de email: dpo@idea-bank.ro

Date cu caracter personal prelucrate de IDEA BANK
IDEA BANK prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct și date care sunt generate pe baza acestora precum următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, nume și prenume beneficiar real, nume și prenume ale membrilor familiei, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria și numărul actului de identitate, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, numărul dosarului de pensie, telefon, fax, adresa de domiciliu/reședința/corespondență, adresa de email, profesie, loc de munca, expunere politica, funcție publică deținută, formare profesională (diplome, studii), stare civilă, situație familială, situație economică și financiară, date bancare, imagine, informații care sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor de credit în conformitate cu cerințele legale și orice informații privind o persoană fizică ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

Persoanele vizate
Persoanele ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de IDEA BANK, denumite și Persoane vizate, sunt:

 • clienții persoane fizice;
 • mandatarii clienților persoane fizice/juridice;
 • beneficiarii reali ai clienților persoane juridice;
 • terții garanți persoane fizice;
 • reprezentanții legali și asociații/acționarii clienților persoane juridice;
 • persoanele ale căror date sunt furnizate de către clienții băncii în vederea obținerii unei produs, realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: soț, soție, copil, părinți, beneficiarul unei operațiuni de plată, garantul unui credit, beneficiarul unei asigurări, persoane supuse procedurii de poprire, persoane fizice ale căror date sunt prevăzute în documentele puse la dispoziție de către clienți sau alte persoane care utilizează serviciile IDEA BANK, etc.).
În cazul în care clientul este cel care furnizează către IDEA BANK informații despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentei informări referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Scopurile pentru care IDEA BANK prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în mod direct sau prin intermediarii autorizați de aceasta, sunt următoarele:

 • furnizarea de produse și servicii financiar - bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locațiile fizice ale IDEA BANK, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale IDEA BANK, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poșta, internet); 
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu al IDEA BANK), prin care se urmărește evaluarea clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operațiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse;
 • verificarea clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, preveniri și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiara și/sau administrativă în cadrul IDEA BANK;
 • centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile IDEA BANK în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale IDEA BANK care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activității financiar-bancare);
 • contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, modificare/ completare caracteristici/ costuri/ functionalități/ beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitările clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele IDEA BANK, blocarea cardului IDEA BANK, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale IDEA BAK, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă);
 • înregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu IDEA BANK cu scopul de a îmbunătății calitatea serviciilor și a apelurilor, dar și pentru a furniza dovada cererii/acordului/opțiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare;
 • evaluarea comportamentului tău financiar-comercial în cursul relatiei cu IDEA BANK; 
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor IDEA BANK, pentru promovarea personalizată/ generală de către IDEA BANK și/sau alte entități din Grupul IDEA și/sau de către partenerii IDEA BANK, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor IDEA BANK, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) numai în cazul în ați acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al IDEA BANK;
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje numai în cazul în ați acceptat aceasta prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al IDEA BANK;
 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile IDEA BANK pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor IDEA BANK;
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreaga rețea a IDEA BANK, precum și a tuturor proceselor IDEA BANK, precum și efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul și rentabilitatea rețelei IDEA BANK;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancară a IDEA BANK, cu scopul de a facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiar-bancare, precum și cu scopul de a analiza performanța IDEA BANK;
 • analizarea riscului de contrapartidă existent în raport cu alte bănci și instituții financiare din piață, analizarea profitului și a pierderilor înregistrate pe piețele financiare;
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanții forței de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățiți reprezentanții forței de vânzări ca urmare a activității prestate;
 • efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate IDEA BANK și expediată de IDEA BANK, precum și realizarea de activități de curierat; 
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care IDEA BANK este parte; 
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor IDEA BANK, precum și realizarea de audituri sau investigații ale IDEA BANK;
 • realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile IDEA BANK (de ex: raportarea incidentelor de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);
 • pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale IDEA BANK, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.
Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către IDEA BANK, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către IDEA BANK.
În cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii bancare devine imposibilă pentru IDEA BANK.

Realizarea de profiluri

 • În vederea exercitării obligațiilor legale de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Idea Bank a implementat sisteme decizionale automate de verificare și clasificare a clienților, prin interogarea bazelor de date oficiale avute la dispoziție pentru determinarea existenței unor eventuale informații ce pot conduce la un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului sau a unui comportament financiar-bancar ce poate aduce prejudicii băncii. În procesul de acceptare al oricărui client, IDEA BANK a stabilit categorii de clienți cu care își dorește să intre în relații contractuale și categorii de clienți pe care îi va refuza pentru că prezintă un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului. Pentru a determina în care dintre cele doua categorii vei fi inclus, la momentul cererii de deschidere a relației, IDEA BANK adoptă decizii automate prin intermediului procesului decizional menționat anterior. În funcție de categoria în care veți fi inclus, Idea Bank va accepta/refuza deschiderea unei relații de afaceri cu potențialul client.
 • În vederea furnizării de servicii bancare de tipul creditelor, IDEA BANK realizează profiluri pe baza datelor cu caracter personal ale clienților săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt realizate pe baza datelor furnizate pe parcursul procesului de pre-acordare credit direct către IDEA BANK și din surse externe interogate în baza acordurilor semnate de client (ANAF) sau în baza interesului legitim (Biroul de Credit). Aceste profiluri sunt utilizate cu scopul evaluării corecte a bonității clienților în vederea încheierii/derulării contractelor de credit și, în consecință, reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. Crearea de profiluri prin utilizarea informațiilor furnizate în mod direct și a celor generate pe baza acestora (ANAF, Biroul de Credit), în procesul de analiză a cererilor clienților, în vederea acordării creditelor, nu reprezintă altceva decât o extindere a scopului iniţial al prelucrării dar şi interesul nostru legitim de a evalua capacitatea financiară a clienților de a rambursa sumele împrumutate de bancă. IDEA BANK utilizează informațiile furnizate de Biroul de Credit, inclusiv FICO® Score, în procesul acordării creditelor, acesta fiind unul din indicatorii pe care banca îi are în vedere în analiza bonității clienților ce formulează cereri de credit. În cazul clienților a căror bonitate raportat la cererea de credit formulată nu se încadrează în limitele adoptate de bancă, există posibilitatea aprobării cererii de credit în condițiile comunicate de bancă sau a refuzării acesteia.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal
IDEA BANK prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 • în baza consimțământului clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: în caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale);
 • pentru executarea unui contract la care clientul/persoana vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiar-bancare, furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina IDEA BANK (de ex: identificarea și cunoasterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) și CRS („Common Reporting Standards”);
 • în baza interesului legitim al IDEA BANK (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează întreaga rețea a IDEA BANK, precum și a tuturor proceselor IDEA BANK, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai IDEA BANK, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității financiar-bancare din cadrul băncii prin efectuarea managementului relației cu IDEA BANK, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune IDEA BANK în legatură cu furnizarea serviciilor și produselor financiar-bancare; acumularea unui nivel ridicat de cunoaștere al pieței financiar-bancare; planificarea unei dezvoltări strategice a IDEA BANK; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor IDEA BANK; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicații, rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice (de ex: back office, front office, sediul central); menținerea stabilității sistemului financiar, în special în ceea ce privește descoperirea și minimizarea riscurilor de fraudă ce pot afecta IDEA BANK);
 • pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, după cum este menționat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Drepturile persoanelor vizate
Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de IDEA BANK.
Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea IDEA BANK cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către IDEA BANK a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.
Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor băncii informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.
Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
Dreptul la portabilitatea datelor, și anume:

 • dreptul de a obține datele prelucrate de bancă într-o formă structurată și accesibilă;
 • dreptul de a solicita transmiterea datelor de către IDEA BANK către un alt operator de date, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.
Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și de a solicita analiza individuală efectuată de către un angajat al băncii.
Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente în măsura în care considerați necesar.

Transferuri de date cu caracter personal și destinatarii acestora
IDEA BANK poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare. Astfel, IDEA BANK poate transmite datele cu caracter personal, în vederea prelucrării, în țară și în străinătate, către următorii destinatari: persoana vizată, Grupul Getin Holding (inclusiv subsidiarele specializate din Grup), sau către orice furnizori de servicii de prelucrare date și/sau parteneri contractuali ai IDEA BANK din țară și/sau străinătate, în scopul furnizării de servicii în legatură cu urmărirea contractelor, recuperarea creanțelor sau în orice alte scopuri justificate de activitatea desfășurata de IDEA BANK, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, de Grupul Getin Holding și/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului, autorități judecătorești, autorități publice locale sau centrale, poliție, societăți bancare, birouri de credit, FNGCIMM și alte fonduri de garantare și contragarantare a creditelor în baza acordurilor bilaterale încheiate între IDEA BANK și acestea.

Durata prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata indeplinirii serviciilor bancare. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. După expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

Declarație
Am luat la cunoștință detaliile prezentate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate de IDEA BANK cuprinse în Nota de informare și de faptul ca actualizările viitoare ale acestui document vor fi publicate pe site-ul bancii, www.idea-bank.ro, în secțiunea dedicată prelucrărilor de date cu caracter personal.

Despre tine

Starea civilă
Te rugăm să îți selectezi starea civilă.
Membri de familie
1. Familie = soțul, soția și copiii care locuiesc și gospodăresc împreună.
2. Membri în întreținere = persoanele care nu încasează venituri și care sunt în întreținerea ta
din care
în întreținere
Te rugăm să completezi numărul membrilor de familie și a persoanelor în întreținere.
Statut rezidențial
Click pe câmp pentru a selecta statutul rezidențial potrivit
Te rugăm să selectezi statutul tau rezidențial.
Ești posesor de autovehicul?
Te rugăm să selectezi dacă ești posesor auto.
Studii
Click pe câmp pentru a selecta nivelul ultimei instituții de învățământ absolvită.
Te rugăm să îți selectezi studiile.
Județ
Click pe câmp pentru a selecta județul de domiciliu.
Te rugăm să îți selectezi județul de reședință.

Despre locul tău de muncă

Tip venit
Click pe câmp pentru a selecta tipul de venit.
Te rugăm să completezi tipul de venit.
Ne pare rău, . Nu te încadrezi la creditul solicitat. Te rugăm să selectezi "Pensie" în câmpul "Tip venit".
Venitul net actual (RON)
Este media ultimelor 3 salarii sau ultima pensie.
Te rugăm să completezi venitul net actual.
Tip Angajator
Click pe câmp pentru a selecta profilul companiei angajatoare.
Te rugăm să selectezi tipul de angajator.
Domeniu de activitate
Click pe câmp pentru a selecta domeniul de activitate al companiei angajatoare.
Te rugăm să selectezi domeniul de activitate al companiei unde lucrezi.
Funcție
Click pe câmp pentru a selecta funcția ocupată în cadrul companiei angajatoare.
Te rugăm să selectezi tipul de funcție pe care o deții la compania unde lucrezi.
Perioada contract
Te rugăm să selectezi data expirării contractului de muncă dacă acesta este pe o perioadă determinată.
Ai sau ai avut în trecut credite? (Ai plătit rate pentru un credit/card de credit în ultimii 4 ani?)
Te rugăm să selectezi dacă mai ai și alte credite.

Validare

Te rugăm să introduci în câmpul de mai jos codul de validare pe care urmează să-l primești prin SMS / email la email@domain.tld!

Prin completarea codului de mai sus

Bifarea acordului de interogare la Biroul de Credit este obligatorie.

cu interogarea Biroului de Credit

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit

Subsemnatul, identificat cu Nume, Prenume și CNP conform datelor declarate la secțiunea "Date de identificare", în calitate de solicitant de credit/împrumutat (persoana vizată), în relaţia cu IDEA BANK S.A., am luat la cunoștință următoarele:

1. Datele de identificare ale operatorilor
IDEA BANK S.A. , cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 6, sector 2 și S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică româna cu sediul în Bucureşti, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociaţi, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credinţă, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanţi.
Participanţii la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanţe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal și scopul prelucrării
IDEA BANK S.A. și Biroul de Credit prelucrează datele dvs. personale în baza interesului legitim al Participanţilor și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condiţiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorarii excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.
IDEA BANK S.A. are obligaţia, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, IDEA BANK S.A. prelucrează informaţiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele dvs. în evidentele proprii si le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către aceasta instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.

3. Obligaţia furnizării datelor și consecinţele nerespectării acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul menţionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea IDEA BANK S.A. de a-și îndeplini obligaţiile legale în legătură cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit
    a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reşedinţa și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data naşterii, cod țara și serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente;
    b) date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;
    c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate, tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăţilor, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;
    d) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanţei;
    e) date referitoare la relaţiile cu alte conturi: informaţii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
    f) date referitoare la insolvența: informaţii referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;
    g) numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanţi;

5. FICO® Score de Ia Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanţilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.
IDEA BANK S.A. utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.
FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informaţiile înregistrate de Participanţi în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afişate sub forma codurilor-motiv.
FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcţie de informaţiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informaţiilor obținute de Participanţi din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

6. Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanţilor, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).
Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepţia autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislaţiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Naţională a României, Autoritatea Naţională de Integritate, instanțele judecătoreşti, notarii publici, executorii judecătoreşti, organele de cercetare penală.

7. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanţilor timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepţia datelor solicitanţilor de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanţilor pentru o perioadă de 6 luni.

8. Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri
În vederea furnizării de servicii bancare de tipul creditelor, IDEA BANK realizează profiluri pe baza datelor cu caracter personal ale clienților săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt realizate pe baza datelor furnizate pe parcursul procesului de pre-acordare credit direct către IDEA BANK și din surse externe interogate în baza acordurilor semnate de client (ANAF) sau în baza interesului legitim (Biroul de Credit). Aceste profiluri sunt utilizate cu scopul evaluării corecte a bonității clienților în vederea încheierii/derulării contractelor de credit și, în consecință, reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. Crearea de profiluri prin utilizarea informațiilor furnizate în mod direct și a celor generate pe baza acestora (ANAF, Biroul de Credit), în procesul de analiză a cererilor clienților, în vederea acordării creditelor, nu reprezintă altceva decât o extindere a scopului iniţial al prelucrării dar şi interesul nostru legitim de a evalua capacitatea financiară a clienților de a rambursa sumele împrumutate de bancă. IDEA BANK utilizează informațiile furnizate de Biroul de Credit, inclusiv FICO® Score, în procesul acordării creditelor, acesta fiind unul din indicatorii pe care banca ii are în vedere în analiza bonității clienților ce formulează cereri de credit. În cazul clienților a căror bonitate raportată la cererea de credit formulată nu se încadrează în limitele adoptate de bancă, există posibilitatea aprobării cererii de credit în condițiile comunicate de bancă sau a refuzării acesteia.

9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În calitate de persoană vizată, va puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:
    a. dreptul de acces la date: se poate exercita:
         - printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit, sau
         - prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
         - personal sau pe cale electronică, la Participantul care deţine calitatea de creditor/ potențial creditor al dvs. Totodata aveţi dreptul de a obţine, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către „Denumire Participant" în analiza cererii de credit;
    b. dreptul de rectificare a datelor,
    c. dreptul de ştergere a datelor,
    d. dreptul la restricţionarea dalelor,
    e. dreptul de a se opune prelucrării, pot fi exercitate:
         - prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.rol sau
         - personal sau pe cale electronică, la Participantul care deţine calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate.
     f. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
IDEA BANK S.A. respectă acest drept și oferă posibilitatea de a solicita analiză individuală efectuată de către un angajat al băncii.
     g. dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:
Pentru IDEA BANK S.A. – adresa de e-mail: dpo@idea-bank.ro
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

Felicitări, !

Creditul tău a fost pre-aprobat!

Suma de

a fost pre-aprobată!
Și pentru că ne placi foarte mult, poți împrumuta chiar suma de
!

, îți mulțumim că ai ales Idea::Bank

Iată mai jos Oferta de creditare Idea::

Ultime detalii

Voi veni în:
Oraș
Trebuie să alegeți un oraș
Sucursală
Trebuie să alegi o sucursală din orașul selectat.

Ești de acord cu condițiile de creditare?

Bifarea acordului de creditare este obligatoriu.
Sunt de acord cu condițiile de creditare precum și cu faptul că documentele contractuale (oferta de creditare, grafic de rambursare, draft contract de credit) nu reprezintă oferta finală și nu obligă Banca la acordarea creditului, acestea fiind doar rezultatul unei pre-aprobări efectuate de Bancă pe baza datelor completate/declarate în aplicație care trebuie confirmate și în sucursală pe bază de documente originale sau ca urmare a interogării veniturilor și verificării persoanelor în întreținere la ANAF. Aprobarea finală depinde de confirmarea datelor declarate și de interogarea la ANAF (venituri, persoane în întretinere, date angajator) și la BC. Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) din oferta pre-aprobată este cel valabil la data pre-aprobării. Înteleg că, în cazul în care am optat prin prezenta aplicație pentru un credit cu asigurare obligatorie, suma pre-aprobată include prima de asigurare care se poate reține din credit în masura în care nu se achită din surse proprii, iar suma netă pe care o voi ridica va fi diminuată cu valoarea primei de asigurare.

Ești de acord cu prelucrarea datelor de către Idea::Bank în scop de marketing?

Bifarea unei opțiuni este obligatorie.
Îmi exprim în mod expres consimțământul ca IDEA BANK să prelucreze și să transmită datele mele cu caracter personal, inclusiv CNP-ul, direct sau prin intermediul unor terți, în scopuri de marketing, publicitate, fidelizare (oferte dedicate) și efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea Băncii, membrilor Grupului Getin Holding și terților parteneri contractuali, precum și în vederea acordării ulterioare de servicii bancare; această prelucrare se va putea realiza, în țară și/sau în străinătate, atât de către Bancă, membrii Grupului Getin Holding cât și de către terți parteneri contractuali ai acesteia/acestora.

Notificări și documente

Eu, solicitant de credit, declar și sunt de acord să fiu notificat, la alegerea mea, prin una din următoarele metode, în scopul înștiințării mele cu privire la modificarea ratei dobânzii conform contractului de credit:

Te așteptăm în sucursala cu buletinul valid pentru a confirma datele din Calculatorul cu dorințe și pentru a interoga ANAF și BC, urmând ca apoi să ridici suma de

Dacă salariul tău nu poate fi interogat la ANAF (ești angajat MAPN, MAI, SRI, BNR, Justiție), te rugăm să prezinți și o adeverință de salariu.
Adresă sucursală
Telefon
Email
Program
Luni-Vineri, orele 09.00-17:00
Director Sucursală

Ne pare rău, !

Nu te încadrezi la creditul solicitat. Dacă dorești suport în refacerea simulării ne poți contacta la:

Ne pare rău!

A apărut o problemă.

Pentru orice detalii suplimentare ne poți contacta la: